โปรแกรม ECE


นักเรียน

จัดการข้อมูลนักเรียน

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

เลื่อนชั้นนักเรียนได้

 

ครูประจำชั้น

จัดการข้อมูลครูประจำชั้น

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

สร้างรหัสผ่านใหม่ได้

 

ประเมินพัฒนาการ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

บันทึกการบริการด้านสุขภาพ

ประเมินพัฒนาการแต่ละด้านได้

บันทึกวันเรียน

บันทึกวันเรียนหรือย้อนหลังได้

เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลได้

บันทึกวันหยุด/วันเรียนได้

สรุปการมาเรียนได้

ประกันคุณภาพ

ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับได้

สรุปผลในรดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถานศึกษาได้

 

รายงาน

สรุปรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายงานประเมินผลในระดับห้องรียน ชั้นเรียน และสถานศึกษาได้

Dashboard

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

สถิติการมาเรียน

 

Customer Service

บริการให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน

แก้ปัญหาเมื่อได้รับการแจ้งอย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

MISSION

พัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ

ข่าวสาร


ECE - โปรแกรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ECE - โปรแกรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการสร้างสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย (สมุดพกเด็ก)

ขั้นตอนการสร้างสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย (สมุดพกเด็ก)

ทำความรู้ัจักโปรแกรม ECE

Vision

ขยายไปทุกช่องทางการบริการออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงได้ง่าย และใช้งานได้สะดวก

สั่งซื้อ ECE PACKAGES


ECE#1 ECE#2 ECE#3 ECE#4 ECE#5 ECE#6 ECE#7
ราคา (บาท)/ปีการศึกษา ฿500
สั่งซื้อ
฿1,000
สั่งซื้อ
฿2,000
สั่งซื้อ
฿3,000
สั่งซื้อ
฿4,000
สั่งซื้อ
฿4,500
สั่งซื้อ
฿5,000
สั่งซื้อ
คุณสมบัติ
จำนวนนักเรียน (คน) 1-20 21-50 51-100 101-200 201-300 301-500 500 ขึ้นไป
ประเมินพัฒนาการ
บันทึกการมาเรียน
ประกันคุณภาพ
รายงาน
Dashboard
บริการ
Support & Maintenance

Value

ลดเวลางานเอกสาร ลดภาระผู้สอน ลดการใช้กระดาษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมิน เพื่อผลลัพธ์และรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง

วิธีการสั่งซื้อ/ชำระค่าบริการ

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)

1. เลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ (คลิ๊ก)
2. คลิ๊กปุ่ม "ซื้อ" ตามรายแพคเกจที่ต้องการและดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ
3. แจ้งการชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
4. รอการแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมทางอีเมล์ภายใน 2 วัน
หมายเหตุ
1. การแจ้งการชำระค่าบริการทุกครั้งจำเป็นต้องแนบสลิปหรือใบ Pay-In
2. ขอสงวนสิทธิ์การแจ้งการชำระค่าบริการทางอีเมล์ adviser.khrujaidee888@gmail.com

การชำระค่าบริการ (PAYMENT)

ชำระค่าบริการโดยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสั่งจ่ายเช็คขีดคล่อมในนาม “บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด”
โอนเงิน/นำเช็คเข้า บัญชีเลขที่ 468-029956-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บจก.ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114
Accountname : TWINSOFTWARE SOLUTIONS CO.,LTD.
Type : Current Account


โอนเงินเข้า บัญชีเลขที่ 065-3-77037-5 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี : นาย เสมา บุญเสน่ห์
สาขาเทสโก้โลตัส เพชรเกษม 81
Accountname : Sema Boonsanae
Type : Savings Account

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX)

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
1. ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
2. นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1.5 % (ตั้งแต่ เมษายน 2563)
3. หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
4. จัดส่งส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ให้ทางเราภายใน 14 วัน
5. บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย

ตัวจริงหากครบกำหนด 14 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว


บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556072522
19/11 หมู่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150